Bài 17. Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng – Tài liệu text

Bài 17. Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (134.67 KB, 7 trang )

Câu hỏi: Điều kiện nào thì sâu bệnh phát triển thành dịch?
Làm thế nào để hạn chế sự phát triển của sâu, bệnh hại cây trồng?
Trả lời:

khi có nguồn sâu bệnh, lại gặp điều kiện ngoại cảnh thuận lợi cho sự
phát triển của sâu bệnh; sử dụng giống có khả năng chống chịu sâu bệnh
kém; chăm sóc không tốt sẽ phát triển thành dịch.
– Nếu ngăn chặn một hay một số các ĐK nêu trên; sâu, bệnh sẽ hạn chế
phát triển.
Ta đã biết, từ nguồn sâu bệnh có thể phát triển thành dịch. để tránh phát
triển thành dịch bệnh hại cây trồng ngày nay người ta đã sử dụng : phòng
trừ tổng hợp dịch hại cây trồng. Vậy thế nào là phòng trừ tổng hợp dịch
hại cây trồng? Dựa vào cơ sở nào mà đề ra biện pháp phòng trừ

Hoạt động1: Tìm hiểu khái niệm phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng?
H: Thế nào là phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng?
Vì sao phải áp dụng phòng trừ tổng hợp dịch hại?
TL: Là phối hợp các biện pháp phòng trừ một cách hợp lí để phát
huy hết ưu điểm và khắc phục nhược điểm của mỗi phương pháp?
Hoạt đông 2: Tìm hiểu nguyên lí cơ bản phòng trừ tổng hợp dịch hại?
– Dịch hại bao gồm bất cứ cơ thể sống nào gây hại hoặc gây ra thiệt hại
đối với lợi ích cây trồng của con người.
– Dịch hại bao gồm sâu, bệnh, chim, chuột, cỏ dại, nhện…
Tìm hiểu mục II trong SGK trả lời câu hỏi sau:

H: – Thế nào là cây khoẻ?
– Thiên địch là gì? Nêu vài VD về các thiên địch?
– Tại sao cần bồi dưỡng để nông dân trở thành chuyên gia trên đồng
ruộng?
TL:


Cây khoẻ là cây không mang mầm bệnh, có khả năng chống chịu với
sâu bệnh cao.

Thiên địch là những sinh vật có ích, tiêu diệt sâu hại và nấm gây bệnh
Ví dụ: Chim sâu, ếch nhái, chuồn chuồn, bọ rùa, ong kí sinh.
– Nông dân là người trực tiếp sản xuất, nếu có hiểu biết về BVTV, họ sẽ
chủ động phòng chống dịch hại có hiệu quả cao.

– Trồng cây khoẻ .
– Bảo tồn thiên địch
– Thường xuyên thăm đồng ruộng.
– Nông dân trở thành chuyên gia
Nguyên lí cơ bản phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng:

`
Các bp
Phòng trừ
Chỉ tiêu
Nội dung
ưu điểm
Nhược điểm
Kĩ thuật
Sinh học
SD giống
chống chịu
sâu bệnh
Hoá học
Cơ giới
vật lí

Điều hoà
Cày bừa, bón phân tưới
tiêu hợp lí, điều chỉnh
thời vụ , luân canh…
– Dùng thiên địch
– Dùng sản phẩm sinh vật
Tạo, chọn giống chống
chịu sâu bệnh.
Bãy bằng ánh sáng,
mùi vị;bắt bằng vợt,
tay…
Phối hợp 5 biện pháp
trên phòng trừ sâu bệnh
cho phù hợp
Dùng thuốc hoá học
diệt trừ sâu, bệnh hại
Rẻ tiền ít tốn công, đơn
giản; không gây ah đến
sức khoẻ người và gia súc
Sử dụng an toàn, có hiệu
quả cao, không gây ô
nhiễm môi trường
Không gây ô nhiễm môi
trường, ngăn ngừa sự phát
triển của dịch hại
Diệt trừ sâu, bệnh nhanh
chóng với số lượng lớn, năng
suất cây trồng ổn định tăng
Hiệu quả cao, giữ cho dịch
hại phát triển ở mức độ nhất

định, giữ cân bằng sinh thái
Diệt trừ trực tiếp dịch hại,
phù hợp với hoạt động
nông nghiệp, dễ tiến hành
Thời gian nghiên cứu,
tạo giống chống dịch hại
lâu ?
Khó ngăn chặn khi sâu
bệnh phát triển thành
dịch lớn
Gây ô nhiễm môi trư
ờng,xuất hiện tính chống
thuốc của dịch hại, phá vỡ
cân bằng sinh thái
Đòi hỏi phải có kiến
thức, hiểu biết về các
biện pháp phòng trừ
Vận dụng khó khăn, việc
nuôi thả có thể đắt tiền,
phụ thuộc vào thiên nhiên
Có hiệu quả lâu, Khó
ngăn chặn khi sâu bệnh
phát triển thành dịch lớn

Cây khoẻ là cây không mang mầm bệnh, có khả năng chống chịu vớisâu bệnh cao.Thiên địch là những sinh vật có ích, tiêu diệt sâu hại và nấm gây bệnhVí dụ: Chim sâu, ếch nhái, chuồn chuồn, bọ rùa, ong kí sinh.- Nông dân là người trực tiếp sản xuất, nếu có hiểu biết về BVTV, họ sẽchủ động phòng chống dịch hại có hiệu quả cao.- Trồng cây khoẻ .- Bảo tồn thiên địch- Thường xuyên thăm đồng ruộng.- Nông dân trở thành chuyên giaNguyên lí cơ bản phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng:Các bpPhòng trừChỉ tiêuNội dungưu điểmNhược điểmKĩ thuậtSinh họcSD giốngchống chịusâu bệnhHoá họcCơ giớivật líĐiều hoàCày bừa, bón phân tướitiêu hợp lí, điều chỉnhthời vụ , luân canh…- Dùng thiên địch- Dùng sản phẩm sinh vậtTạo, chọn giống chốngchịu sâu bệnh.Bãy bằng ánh sáng,mùi vị;bắt bằng vợt,tay…Phối hợp 5 biện pháptrên phòng trừ sâu bệnhcho phù hợpDùng thuốc hoá họcdiệt trừ sâu, bệnh hạiRẻ tiền ít tốn công, đơngiản; không gây ah đếnsức khoẻ người và gia súcSử dụng an toàn, có hiệuquả cao, không gây ônhiễm môi trườngKhông gây ô nhiễm môitrường, ngăn ngừa sự pháttriển của dịch hạiDiệt trừ sâu, bệnh nhanhchóng với số lượng lớn, năngsuất cây trồng ổn định tăngHiệu quả cao, giữ cho dịchhại phát triển ở mức độ nhấtđịnh, giữ cân bằng sinh tháiDiệt trừ trực tiếp dịch hại,phù hợp với hoạt độngnông nghiệp, dễ tiến hànhThời gian nghiên cứu,tạo giống chống dịch hạilâu ?Khó ngăn chặn khi sâubệnh phát triển thànhdịch lớnGây ô nhiễm môi trường,xuất hiện tính chốngthuốc của dịch hại, phá vỡcân bằng sinh tháiĐòi hỏi phải có kiếnthức, hiểu biết về cácbiện pháp phòng trừVận dụng khó khăn, việcnuôi thả có thể đắt tiền,phụ thuộc vào thiên nhiênCó hiệu quả lâu, Khóngăn chặn khi sâu bệnhphát triển thành dịch lớn

Rate this post

Viết một bình luận