đối mặt với in English – Vietnamese-English Dictionary | Glosbe

Tôi không muốn đối mặt với mẹ tôi.

I don’t want to face my mom.

OpenSubtitles2018.v3

Mặc dù phải đối mặt với bao khó khăn, họ vẫn thành công.

In spite of everything and against tremendous odds, they succeeded.

ted2019

Giô-na-than có lẽ đã phải đối mặt với thử thách ấy.

Jonathan may have faced such a challenge.

jw2019

Đối mặt với họ.

Turn and face your neighbors.

ted2019

Hạt phải đối mặt với nhiều thách thức do vấn đề nhập cư.

The county faces a range of challenges due to immigration issues.

WikiMatrix

Và giờ chúng ta ở đây đối mặt với hậu quả từ sự dối trá của bà ấy.

And here we are… In the consequence of her deception.

OpenSubtitles2018.v3

Tôi phải đối mặt với nó.

I’ve seen its true face.

OpenSubtitles2018.v3

“Sợ bị bắt giữ, sợ bị đối mặt với những gì anh đã làm à?”

“Scared of arrest, scared you’d have to face up to what you did?”

Literature

Nếu bị kết tội , bà Suu Kyi có thể đối mặt với từ ba đến năm năm tù .

If convicted , Suu Kyi could face three to five years in prison .

EVBNews

Anh khổ sở, và anh sợ phải đối mặt với chính mình.

You’re miserable, and you’re afraid to face yourself.

OpenSubtitles2018.v3

Đôi khi việc mạnh mẽ nhất phải làm… chỉ là đối mặt với nỗi sợ.

Sometimes the strongest thing to do… is just to face your fears.

OpenSubtitles2018.v3

Cô đã đối mặt với cái chết, Evey.

You faced your death, Evey.

OpenSubtitles2018.v3

Và chúng ta có những cảm xúc giống như vậy khi chúng ta đối mặt với thế giới.

And these same feelings are there for all of us as we face the world.

ted2019

Và khi hắn làm việc trong ngành dịch vụ, hắn buộc phải đối mặt với nhiều người.

And since he works in the service industry, He’s forced to deal wi a lot of people.

OpenSubtitles2018.v3

Đối mặt với những thứ này trong thực tế không giống như ở trường.

Facing this stuff in real life is not like school.

OpenSubtitles2018.v3

Ngoài vấn đề tài chính, chị còn đối mặt với các vấn đề khác.

And she has faced more than just financial concerns.

jw2019

Trong trận đấu thứ tư, Daniel Bryan phải đối mặt với Big Cass.

In the fourth match, Daniel Bryan faced Big Cass.

WikiMatrix

Chúng ta nên phản ứng thế nào khi đối mặt với sự bội đạo?

How should we respond when confronted with apostasy?

jw2019

Sớm muộn gì cậu cũng phải đối mặt với nó và tốt nhất là tối nay.

You’ve got to face it sooner or later and it might as well be tonight.

Literature

Đối mặt với cá mập, những kẻ phục kích, kẻ đặt bẫy, thợ săn với súng ư?

Facing razor-sharp pricker bushes and trappers and hunters with guns?

OpenSubtitles2018.v3

Cô không cần phải đối mặt với chuyện này một mình đâu.

You don’t have to do this alone.

OpenSubtitles2018.v3

Geeta sẽ phải đối mặt với Naomi Edwards 2 lần vô địch thế giới.

Geeta will now face Naomi Edwards 2 time world champion

OpenSubtitles2018.v3

Bây giờ, ta đều phải đối mặt với những cuộc bầu cử khó nhằn.

Now, we both got tough election fights ahead of us here.

OpenSubtitles2018.v3

Trên đường đến nguồn suối, họ phải đối mặt với ba thử thách.

On their path to the fountain, they face three challenges.

WikiMatrix

Nghĩa là chúng ta hẳn đang đối mặt với một mụ phù thủy.

Means we’re probably dealing with a witch.

Rate this post

Viết một bình luận