‘English teacher’ hay ‘Teacher of English’?

‘English teacher’ hay ‘Teacher of English’?

Th.sáu, 17/07/2015, 07:00

Lượt xem: 14414

Người Mỹ khi nói “She’s my English teacher” thường có ý nói bà ấy là cô giáo dạy Anh ngữ của tôi, nhưng cũng có thể mang nghĩa khác (bàn thêm ở dưới). Và khi nói “He’s a teacher of English” cũng có ý nói ông ta dạy tiếng Anh (không nhất thiết phải là người có quốc tịch Anh.)

Sở dĩ có thể có hai nghĩa là vì chữ English vừa dùng làm một nominal (như danh từ, chỉ môn Anh văn, tiếng Anh, người Anh, như The English (plural), và dùng làm tĩnh từ adjective để chỉ thuộc về Anh, có quốc tịch Anh.

 

 

Trong ngôn ngữ học tiếng Anh, khi thay đổi dấu nhấn có thể đổi nghĩa.

-Cấu trúc “noun + noun” thường có dấu nhấn mạnh ở chữ thứ nhất và nhấn nhẹ đi ở chữ thứ nhì, như clássròom.

-Cấu trúc “adjective + noun” thường có dấu nhấn nhẹ ở chữ thứ nhất và mạnh ở chữ thứ nhì (the bláckbìrd =con chim sáo vs. the blàck bírd, con chim lông màu đen). -Thí dụ: (cấu trúc 1) The Whíte Hòuse (Toà Bạch Ốc, dinh của Tổng thống Mỹ) và the whìte hóuse (cấu trúc 2) nhấn nhẹ ở chữ thứ nhất và nhấn mạnh ở chữ thứ hai (ngôi nhà mầu trắng).

Như vậy, nếu nhấn mạnh ở English và nhấn nhẹ ở teacher thì “He’s an Énglish tèacher” nghĩa là ông ta là thầy giáo dạy môn Anh văn; còn nếu nhấn nhẹ ở English và nhấn mạnh ở teacher thì “He’s an Ènglish téacher” có nghĩa là ông ta là giáo sư người Anh.

Muốn khỏi lẫn lộn, khi chỉ muốn nói quốc tịch Anh, ta có thể nói, He’s British=ông ta người Anh. Hay: He’s a Britisher. Còn câu He’s a British teacher (ông ta là giáo sư người Anh, không nhất thiết dạy tiếng Anh). He teaches British literature=ông ấy dạy văn chương Anh.

Sự lẫn lộn này chỉ xảy ra ở những chữ như English vừa làm danh từ vừa làm tĩnh từ. Còn câu “He’s a biology teacher” (=he teaches biology), ông ta dạy sinh vật học, thì nghĩa rõ rệt. 

Rate this post

Viết một bình luận