Non vessel operating common carrier (NVOCC) là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa

Định nghĩa Non vessel operating common carrier (NVOCC) là gì?

Non vessel operating common carrier (NVOCC) là Phi tàu điều hành phổ biến sóng mang (NVOCC). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Non vessel operating common carrier (NVOCC) – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Giải thích ý nghĩa

Một Sỉ lô hàng hoặc giao nhận người không sở hữu bất kỳ tàu, nhưng có chức năng như một tàu sân bay bằng cách phát hành hóa đơn riêng của mình vận hoặc vận đơn và giả định trách nhiệm đối với các lô hàng.

Definition – What does Non vessel operating common carrier (NVOCC) mean

A shipment consolidator or freight forwarder who does not own any vessel, but functions as a carrier by issuing its own bills of lading or air waybills and assuming responsibility for the shipments.

Source: Non vessel operating common carrier (NVOCC) là gì? Business Dictionary

Rate this post

Viết một bình luận