Tổng Hợp Từ Vựng Tiếng Anh về Thiết Bị Máy Tính

Từ vựng 

Tiếng việt 

cable  /ˈkeɪ.bəl/

dây 

desktop computer  /ˈdesk.tɒp kəmˈpjuː.tər/

máy tính bàn 

hard drive  /hɑːd  draɪv/

ổ cứng 

keyboard  /ˈkiː.bɔːd/

bàn phím 

laptop  /ˈlæp.tɒp/

máy tính xách xách tay

monitor  /ˈmɒn.ɪ.tər/

phần màn hình 

mouse  /maʊs/

chuột 

personal computer   /ˈpɜː.sən.əl kəmˈpjuː.tər/

máy tính tư nhân

power cable  /paʊər  ˈkeɪ.bəl/

cáp nguồn

printer  /ˈprɪn.tər/

máy in 

screen  /skriːn/

màn hình 

speakers  /ˈspiː.kər/

loa 

tablet computer  /ˈtæb.lət  kəmˈpjuː.tər/

máy tính bảng 

wireless router   /ˈwaɪə.ləs  ˈruː.tər/

bộ phát mạng không dây

broadband internet  /ˈbrɔːd.bænd  ˈɪn.tə.net/

mạng băng thông rộng

firewall  /ˈfaɪə.wɔːl/

tưởng lửa

internet service provider

nhà phân phối dịch vụ internet

the Internet

internet

to browse the Internet

truy cập internet

to download

tải xuống

web hosting

dịch vụ thuê máy chủ

website

trang web

wireless internet

không dây

attachment

tài liệu đính kèm

email address

địa chỉ email

antivirus software

phần mềm chống virus

database

cơ sở dữ liệu

document

văn bản

file

tệp tin

folder

thư mục

hardware

phần cứng

lower case letter

chữ thường

memory

bộ nhớ

network

mạng lưới

processor speed

tốc độ xử lý

software

phần mềm

space bar

phím cách

spreadsheet

bảng tính

word processor

chương trình xử lý văn bản

Circuit /ˈsɜːkɪt/

mạch

Appliance /əˈplaɪəns/

thiết bị máy móc

Abacus /ˈæbəkəs/

bàn tính

Disk /dɪsk/

đĩa

Hardware /ˈhɑːdweə(r)/

phần cứng 

Microprocessor /ˌmaɪkrəʊˈprəʊsesə(r)/

bộ vi xử lý

Equipment /ɪˈkwɪpmənt/

thiết bị 

Gadget /ˈɡædʒɪt/ 

đồ phụ tùng nhỏ 

Microcomputer /ˈmaɪ.krəʊ.kəmˌpjuː.tər/

máy vi tính 

Computer mouse /kəmˈpjuː.tər  maʊs/ 

chuột máy tính 

Universal Serial Bus

Cổng kết nối cáp tiêu chuẩn cho máy tính và thiết bị điện tử

Remote Access /rɪˈməʊt ˈæk.ses/

Truy cập từ xa qua mạng

Rate this post

Viết một bình luận