Tổng quan hệ thống EMR HL7 FHIR – (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu tiêu chuẩn HL7 để ứng dụng vào –

Ngày nay, ngày càng có nhiều cơ quan chính phủ, công ty và tổ chức chăm
sóc sức khỏe đang hướng tới hồ sơ điện tử từ hồ sơ trên giấy. Trong các tổ chức chăm
sóc sức khỏe, hệ thống hồ sơ bệnh án điện tử (EMR) đang được sử dụng để nắm bắt,
tổ chức, duy trì và truy xuất hồ sơ y tế của bệnh nhân. Hệ thống EMR bao gồm một
cơ sở dữ liệu toàn diện được sử dụng để lưu trữ và truy cập thông tin chăm sóc sức
khỏe của bệnh nhân. EMR đã thay thế các hồ sơ y tế bằng giấy hiện có bằng bệnh án
điện tử mục đích chăm sóc sức khỏe lâm sàng, pháp lý và hành chính.

HL7 đã giải quyết những thách thức này bằng cách sản xuất các tiêu chuẩn mô
hình hóa thông tin và trao đổi dữ liệu chăm sóc sức khỏe trong hơn 20 năm. FHIR là
một đặc điểm kỹ thuật mới dựa trên các phương pháp tiếp cận công nghiệp mới và
xông nghệ mới thông qua việc xác định và triển khai HL7 v2, HL7 v3 và RIM và
CDA. FHIR có thể được sử dụng như một tiêu chuẩn trao đổi dữ liệu độc lập, và có
thể sử dụng với các tiêu chuẩn đã được sử dụng rộng rãi hiện có.

FHIR nhằm mục đích đơn giản hóa việc thực hiện mà không làm mất tính toàn
vẹn của thông tin. Nó tận dụng các mô hình logic và lý thuyết hiện có để cung cấp
một cơ chế nhất quán, dễ thực hiện và nghiêm ngặt trao đổi dữ liệu giữa các ứng dụng
chăm sóc sức khỏe. FHIR có các cơ chế tích hợp để truy xuất nguồn gốc đối với RIM
HL7 và các mô hình nội dung quan trọng khác.

Rate this post

Viết một bình luận