Trường học – Thituyensinh.ican.vn

1

Nghiệp vụ An ninh

7860100

C03
26.66
Nam – Địa bàn 1

2

Nghiệp vụ An ninh

7860100

A01
27.24
Nam – Địa bàn 1

3

Nghiệp vụ An ninh

7860100

D01
27.56
Nam – Địa bàn 1

4

Nghiệp vụ An ninh

7860100

A01
29.99
Nữ – Địa bàn 1

5

Nghiệp vụ An ninh

7860100

D01
29.96
Nữ – Địa bàn 1

6

Nghiệp vụ An ninh

7860100

C03
28.55
Nữ – Địa bàn 1

7

An toàn thông tin

7480202

A00
27.21
NAM – Phía Bắc

8

An toàn thông tin

7480202

A01
26.58
NAM – Phía Bắc

9

An toàn thông tin

7480202

A00
23.14
NAM – Phía Nam

11

Nghiệp vụ An ninh

7860100

C03
27.08
Nam – Địa bàn 2

12

Nghiệp vụ An ninh

7860100

A01
26.73
Nam – Địa bàn 2

13

Nghiệp vụ An ninh

7860100

D01
26.49
Nam – Địa bàn 2

14

Nghiệp vụ An ninh

7860100

A01
29.84
Nữ – Địa bàn 2

15

Nghiệp vụ An ninh

7860100

D01
29.3
Nữ – Địa bàn 2

16

Nghiệp vụ An ninh

7860100

C03
28.69
Nữ – Địa bàn 2

17

An toàn thông tin

7480202

A00
27.28
NỮ – Phía Bắc

18

An toàn thông tin

7480202

A01
24.86
NAM – Phía Nam

19

An toàn thông tin

7480202

A00
24.94
NỮ – Phía Nam

21

An toàn thông tin

7480202

A01
29.39
NỮ – Phía Bắc

22

An toàn thông tin

7480202

A01
26.8
NỮ – Phía Nam

23

Nghiệp vụ An ninh

7860100

A00
26.2
Nam – Địa bàn 1

24

Nghiệp vụ An ninh

7860100

A00
27.81
Nữ – Địa bàn 1

25

Nghiệp vụ An ninh

7860100

A00
26.51
Nam – Địa bàn 2

26

Nghiệp vụ An ninh

7860100

A00
28.01
Nữ – Địa bàn 2

27

Nghiệp vụ An ninh

7860100

A00
26.15
Nam – Địa bàn 3

28

Nghiệp vụ An ninh

7860100

A01
26.34
Nam – Địa bàn 3

29

Nghiệp vụ An ninh

7860100

C03
27.2
Nam – Địa bàn 3

30

Nghiệp vụ An ninh

7860100

D01
26.08
Nam – Địa bàn 3

31

Nghiệp vụ An ninh

7860100

A00
26.09
Nữ – Địa bàn 3

32

Nghiệp vụ An ninh

7860100

A01
28.16
Nữ – Địa bàn 3

33

Nghiệp vụ An ninh

7860100

C03
28.41
Nữ – Địa bàn 3

34

Nghiệp vụ An ninh

7860100

D01
28.2
Nữ – Địa bàn 3

35

Nghiệp vụ An ninh

7860100

A00
22.88
Nam – Địa bàn 8

36

Nghiệp vụ An ninh

7860100

A01
21.96
Nam – Địa bàn 8

37

Nghiệp vụ An ninh

7860100

C03
20.25
Nam – Địa bàn 8

Rate this post

Viết một bình luận