‘ban tặng’ là gì?, Tiếng Việt – Tiếng Anh

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ “ban tặng”, trong bộ từ điển Tiếng Việt – Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ ban tặng , hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ ban tặng trong bộ từ điển Tiếng Việt – Tiếng Anh

1. Tôi đã được ban tặng

No, she’s healed, I have a gift.

2. Rượu là do Chúa ban tặng.

The wine is from God.

3. ” Một vị thánh là ban tặng cuộc sống “.

” A saint is a life-giver. “

4. Cảm giác ban tặng làm mình thoải mái

Giving Feels Good

5. Người hiền thê chính Chúa đã ban tặng,

God has provided a partner,

6. Ta sẽ ban tặng cho em một món quà

Upon your egg, I bestow my eminence.

7. Đây là do hoàng thượng đích thân ban tặng.

This was a present from the emperor

8. chính Cha ban tặng cho người sống theo luật Cha.

Will come to all who sanctify your name.

9. Đừng làm mất thời gian quý giá được ban tặng.

Do not waste the precious time that is given you.

10. Là túi thơm mà điện hạ ban tặng cho phò mã.

This is the scent bag that his majesty gave to his son-in-law.

11. Hạt hột này đọc là “Ranisonb Amenemhat, Người ban tặng sự sống”.

The bead reads “Ranisonb Amenemhat, who gives life”.

12. Thần chú hủy diệt, câu thần chú tốt để ban tặng sức mạnh.

A spell of destruction.

13. ( Phu nhân là tước hiệu của Judi Dench do Nữ hoàng Anh ban tặng )

So would you say he looks sort of like…

14. Nhưng định mệnh cũng ban tặng ta những khoảng khắc ơn huệ khó tưởng…

But fate also gifts us moments of impossible grace…

15. Sao anh dám vứt bỏ món quà quí giá anh đã được ban tặng.

How dare you throw away the beautiful gifts you were born with!

16. Để đền đáp Agesilaus, Nectanebo đã ban tặng cho ông ta 220 talent vàng.

Acknowledging Agesilaus, Nectanebo sent him 220 talents of gold.

17. Khosrau cũng ban tặng tiền bạc hoặc quà tặng cho các nhà thờ Kitô giáo.

Khosrow also dispensed money or gifts to Christian shrines.

18. Núi lửa là thứ ban tặng sự sống và cũng là thứ lấy đi sự sống.

Volcanoes are the giver of life and, also, the takers of life.

19. Chúng ta không biết rằng mình đang làm cạn kiệt những gì thiên nhiên ban tặng.

We haven’t understood that we’re depleting what nature provides.

20. Tại sao cha mẹ nên xem con cái như món quà mà Đức Chúa Trời ban tặng?

Why should parents view their children as gifts?

21. WISŁA tọa lạc trên một vùng núi được thiên nhiên ban tặng những cảnh đẹp tuyệt vời.

WISŁA is situated in a beautiful mountainous region, where nature puts on a spectacular display.

22. Họ nói rằng khi cô đc sinh ra cô được ban tặng một linh hồn bất diệt.

They say when you’re born you’re given your eternal soul.

23. Mẹ tôi đã nặn tôi từ đất sét và tôi được ban tặng sự sống bởi thần Zeus.

My mother sculpted me from clay… and I was brought to life by Zeus.

24. Trong vở kịch của Euripides, Jason bỏ mặc Medea khi Creon, vua của Corinth, ban tặng ông con gái, Glauce.

In Euripides’s play Medea, Jason leaves Medea when Creon, king of Corinth, offers him his daughter, Glauce.

25. Họ ban tặng vì tình yêu thương, chứ không phải vì mong được đáp đền.—Lu-ca 14:12-14.

They give because they love others. —Luke 14:12-14.

26. Sự rộng rãi được xác định không phải dựa trên giá trị của món quà mà là động cơ của người ban tặng.

Really, generosity is measured, not by the size of the gift, but by the motive of the giver.

27. Vào ngày 27 tháng 7, Hoàng đế Tuyên Tông ban tặng áo choàng nghi lễ và tiền giấy cho nhân viên của hạm đội.

On 27 July, the Xuande Emperor bestowed ceremonial robes and paper money to the fleet’s personnel.

28. Mary, khi tôi nói cô xứng đáng với người đàn ông này, đó là lời khen cao quý nhất tôi có khả năng ban tặng.

Mary, when I say you deserve this man, it is the highest compliment of which I am capable.

29. Khi tôi và vợ tôi được phái đi Grenada, một đảo được ban tặng bờ biển tuyệt đẹp với khoảng 45 bãi tắm, chúng tôi háo hức muốn biết các bãi ở đó ra sao.

When my wife and I were assigned to Grenada, which boasts a gorgeous coastline with some 45 beaches, we could not help but wonder what those beaches would be like.

30. Vào ngày 19 tháng 11, một buổi lễ lớn đã được tổ chức, nơi Hoàng đế Vĩnh Lạc ban tặng phần thưởng cho các thân vương, bá quan văn võ và sứ thần của 18 quốc gia.

On 19 November, a grand ceremony was held where the Yongle Emperor bestowed gifts to princes, civil officials, military officers, and the ambassadors of 18 countries.

31. Người bản thổ Mỹ bị di dời vào các khu vực dành riêng sau khi Đạo luật phân phát đất khai hoang năm 1850-5 ra đời ban tặng những vùng đất này cho các công dân Mỹ.

Native Americans were relocated to reservations after the Donation Land Claim Act of 1850–55 gave American citizens exclusive ownership of these lands.

32. Trong triều đại của Augustus (từ 27 TCN đến 14 CN), munera đã trở nên món quà hậu hĩ—một trò giải trí cho quần chúng—do các quan chức nhà nước giàu có ban tặng nhằm đẩy mạnh sự nghiệp chính trị của họ.

By the reign of Augustus (27 B.C.E. to 14 C.E.), the munera had become lavish gifts —for the entertainment of the masses— that wealthy officers of state offered to further their political careers.

Rate this post

Viết một bình luận