FHIR API Fact Sheet – mot mo hinh de xuất khí thải nhà kính co – API là gì? REST là gì? , Ví dÿ: mßt – StuDocu

API

gì?

REST

gì?

,

dÿ:

mßt

ÿng

dÿng

ngân

hàng

trên

ißn

tho¿i

thông

minh

yêu

c¿u

dÿ

lißu

cÿa

ngư

ßi

dùng

tÿ

mßt

chÿc

tài

chính

thông

qua

API

cÿa

chÿc

ó.

API

cÿa

mßi

chÿc

xác

ßnh

các

tiêu

chu¿n

giao

thÿc

cho

phép

ÿng

dÿng

bên

ngoài

truy

c¿p

vào

dÿ

lißu

cÿa

chÿc.

Vßi

các

quy

trình

giao

thÿc

b¿o

m¿t

thích

hÿp,

ÿng

dÿng

thß

yêu

c¿u

thành

công

dÿ

lißu

cÿa

ngư

ßi

dùng.

Cußi

cùng,

ngư

ßi

dùng

ÿng

dÿng

ngân

hàng

thß

xem

dÿ

lißu

cÿa

hß,

tÿ

các

tài

kho¿n

t¿i

nhißu

chÿc,

ß

mßt

nơi.

tiêu

chu¿n

internet

b¿n

hình

thành

Nhißu

ÿng

dÿng

hißn

¿i,

c¿

máy

tính

ß

bàn

thi¿t

di

ßng,

sÿ

dÿng

API

ß

truy

xu¿t,

u

trÿ

c¿p

nh¿t

dÿ

lißu.

REST

ngh)a

mßi

yêu

c¿u

tÿ

b¿t

kỳ

máy

khách

nào

ph¿n

hßi

tÿ

máy

chÿ

chÿa

t¿t

c¿

thông

tin

c¿n

thi¿t

ß

phÿc

vÿ

yêu

c¿u.

Vißc

trao

ßi

dÿ

lißu

sÿ

dÿng

REST

ư

ÿc

gßi

trao

ßi

<RESTful=

.

Tài

nguyên

RESTful

t¿o

ra

mßt

cách

ß

truy

c¿p

dÿ

lißu

thông

qua

mßt

ißm

cußi

cÿ

thß,

sÿ

dÿng

các

c¿u

trúc

ßnh

d¿ng

cÿ

thß.

Các

c¿u

trúc

ßnh

d¿ng

ư

ÿc

xác

ßnh

nghiêm

ng¿t

hơn

cho

phép

trao

ßi

dÿ

lißu

chính

xác

hơn.

Trong

FHIR,

sÿ

dÿng

các

c¿u

trúc

ư

ÿc

xác

ßnh

nghiêm

ng¿t

như

v¿y,

mßt

thßng

thß

nh¿m

mÿc

tiêu

truy

xu¿t

chß

mßt

ph¿n

tÿ

dÿ

lißu

duy

nh¿t

chÿ

không

ph¿i

nh¿n

mßt

tài

lißu

chÿa

¿y

ÿ

cÿa

bßnh

nhân.

API

thß

ơn

gi¿n

vßi

các

ßnh

ngh)a

cÿng

nh¿c

c¿u

trúc

dÿ

lißu

ho¿c

phÿc

t¿p

vßi

các

c¿u

trúc

dÿ

lißu

khác

nhau

cho

mßt

lo¿t

các

ơng

tác.

API

FHIR

chÿ

y¿u

liên

quan

¿n

vißc

truy

c¿p

trao

ßi

dÿ

lißu.

cho

t¿t

c¿

các

trang

web

trao

ßi

dÿ

lißu.

<Http=

thß

ư

ÿc

nhìn

th¿y

ß

¿u

ßa

chß

web

cÿa

mßi

trang

web,

ch¿ng

h¿n

như

<http://

www.healthit.gov=

.

API

mßt

ißm

vào

hay

còn

gßi

<giao

dißn=

,

cho

phép

mßt

chư

ơng

trình

ho¿c

thßng

máy

tính

truy

c¿p

các

tính

nng

dÿ

lißu

cÿa

mßt

chư

ơng

trình

ho¿c

thßng

khác.

ißm

nh¿p

này

xác

ßnh

cách

dÿ

lißu

ph¿i

ư

ÿc

ßnh

d¿ng

các

lo¿i

ơng

tác

ư

ÿc

trÿ,

ch¿ng

h¿n

như

cách

dÿ

lißu

thß

ư

ÿc

tìm

ki¿m.

ß

ư

ÿc

trao

ßi

thành

công

s¿n

sàng

cho

mßt

ho¿t

ßng,

dÿ

lißu

ph¿i

ư

ÿc

ßnh

d¿ng

theo

cùng

mßt

cách.

dÿ:

mßt

trư

ßng

dÿ

lißu

ư

ÿc

sÿ

dÿng

trong

tính

toán

không

thß

ch¿p

nh¿n

c¿

<1=

<mßt=

làm

mÿc

nh¿p,

chúng

không

thß

ư

ÿc

dißn

gi¿i

theo

cùng

mßt

cách.

Nhißu

ÿng

dÿng

ch¿y

trên

thi¿t

di

ßng

ho¿c

trình

duyßt

web

sÿ

dÿng

tiêu

chu¿n

trao

ßi

thông

tin

REST

( Chuyßn

tr¿ng

thái

¿i

dißn )

làm

cho

các

API

cÿa

chúng.

REST

mßt

phư

ơng

pháp

trao

ßi

thông

tin

sÿ

dÿng

giao

thÿc

truyßn

tiêu

chu¿n

World

Wide

Web

HTTP1

1.

Giao

thÿc

truyßn

siêu

vn

b¿n

HL7®

FHIR®

bao

gßm

các

thông

kÿ

thu¿t

cho

Giao

dißn

l¿p

trình

ÿng

dÿng,

ho¿c

API,

dÿa

trên

các

tiêu

chu¿n

web

ã

thi¿t

l¿p

trao

ßi

thông

tin

hißn

¿i

ã

ư

ÿc

rßng

ß

t¿o

ra

mßt

gi¿i

pháp

ơng

tác

¿y

ÿ

cho

vißc

chm

sóc

sÿc

khße.

Vißc

sÿ

dÿng

các

công

nghß

phß

bi¿n

rßng

rãi

làm

gi¿m

các

rào

c¿n

gia

nh¿p

vißc

sÿ

dÿng

tiêu

chu¿n

b¿ng

cách

giúp

vißc

thÿc

hißn

dàng

nhanh

chóng

hơn,

ßng

thßi

ra

sÿ

phát

trißn

cho

các

nhân

không

chuyên

môn

chm

sóc

sÿc

khße.

@ONC_HealthIT

API

FHIR®

Machine Translated by Google

Rate this post

Viết một bình luận