»con heo«phép tịnh tiến thành Tiếng Anh | Glosbe

Con heo nhỏ của tôi đi đâu mất rồi?

Where’s my little piggy?

OpenSubtitles2018.v3

Em và anh từng xem phim con heo mọi lúc còn gì.

You and I used to watch porn together all the time.

OpenSubtitles2018.v3

Con heo Lucky của Almanzo thuộc giống Chester White.

Almanzo’s pig Lucy was a Chester White.

Literature

Hình như chúng ta vừa giết một con heo nhà.

I think we’ve just killed a domesticated pig.

OpenSubtitles2018.v3

Corbett vĩ đại với một con heo.

The great, great Corbett with a pig.

OpenSubtitles2018.v3

Hắn sùng đạo như một con heo.

He’s about as religious as a hog.

OpenSubtitles2018.v3

Không đừng nói, ” tôi xin lỗi, ” với phim con heo.

No, don’t say I’m sorry with porn.

OpenSubtitles2018.v3

Mở cửa ra, đồ con heo!

Open this door, you swine!

OpenSubtitles2018.v3

Có chuyện gì mới xảy ra đi nữa cứ đổ lỗi cho con heo ấy.

Whatever just happened… blame it on the pig.

OpenSubtitles2018.v3

Một con heo.

A pig, that’s who.

OpenSubtitles2018.v3

Cậu nói: – Tớ sẽ đi loanh quanh và mua cho tớ một con heo con thuộc giống tốt.

“””I’m going to look around,”” he said, “”and buy me a good little sucking pig.”””

Literature

Một người đàn ông một mình, phải sống như một con heo.

A man alone, he gets to living like a hog.

OpenSubtitles2018.v3

Jean không phải là con heo.

Jean is not a pig.

OpenSubtitles2018.v3

Đừng khóc, con heo.

Don’t cry, pig.

OpenSubtitles2018.v3

Hm, anh đã thấy một con heo.

Well, you did see a pig.

OpenSubtitles2018.v3

Nó là một con heo, hay con chó?

It is a pig or a dog?

OpenSubtitles2018.v3

Hai người làm phim con heo chắc?

You guys make a sex tape?

OpenSubtitles2018.v3

Lấy máu heo cho một con heo khác.

Pig’s blood for a pig.

OpenSubtitles2018.v3

Chính những con heo luôn luôn là kẻ làm ra nghị quyết.

It was always the pigs who made the resolutions.

OpenSubtitles2018.v3

Hắn đã kiếm được cả một gia tài bằng cách kêu ụt ịt như một con heo.

He’s made a fortune by grunting like a pig.

OpenSubtitles2018.v3

Trước giờ em chưa từng xem phim con heo.

I’ve never seen a porno before.

OpenSubtitles2018.v3

Ra kiểm con heo chuột ( possum ) kia cái.

Gonna check on that possum.

OpenSubtitles2018.v3

Đừng gọi tôi là ” Cha “, đồ con heo giết người.

Don’t call me ” Father “, you murdering pig.

OpenSubtitles2018.v3

Còn nếu Chúa của các người mới là thật, họ sẽ quay chín tôi như 1 con heo.

If however, your gods exist they will roast me like a pig.

OpenSubtitles2018.v3

Một lão già thì giống con heo đực.

The older male is like a boar.

Rate this post

Viết một bình luận