→ máy tính bảng, phép tịnh tiến thành Tiếng Anh, câu ví dụ | Glosbe

Hãy sử dụng điện thoại, máy tính bảng hoặc máy tính khác để liên hệ với chúng tôi.

Use a different phone, tablet, or computer to contact us.

support.google

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính bảng để bắt đầu nhận dịch vụ di động.

You may need to restart your tablet in order to start getting mobile service.

support.google

Bạn có thể chụp ảnh màn hình điện thoại hoặc máy tính bảng của mình.

You can take a picture of your phone or tablet’s screen.

support.google

/* Các kiểu tùy chỉnh cũng có thể được viết cho bài viết hiển thị trên máy tính bảng.

/* Custom styles can also be written for articles rendered on a tablet.

support.google

Điện thoại, máy tính bảng, máy tính xách tay, xe cộ.

My phone will link to my tablet will link to my computer will link to my car…

OpenSubtitles2018.v3

Trên điện thoại di động hoặc máy tính bảng

On mobile phones or tablets

support.google

Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Home [Google Home].

On your Android phone or tablet, open the Google Home app [Google Home].

support.google

Cái này từ máy tính bảng của the Hand.

These are from the Hand tablet.

OpenSubtitles2018.v3

Cách khởi động lại điện thoại hoặc máy tính bảng:

To restart your phone or tablet:

support.google

5 . Sẵn sàng cho máy tính bảng

5 . Tablet Ready

EVBNews

” Hầu hết máy tính bảng đều có chức năng và tính năng tương tự nhau ” , Jakhanwal nói .

” Most tablets have similar types of functions and features , ” Jakhanwal said .

EVBNews

Tuy nhiên , chúng ta biết rằng một số máy tính bảng chạy Windows 8 sắp được ra mắt .

Still , we know that some Windows 8 tablets are coming .

EVBNews

Lưu ý: Thông tin này dành cho máy tính bảng.

Note: This information is for tablets.

support.google

Tại sao lại có quá ít ứng dụng thực sự dành cho máy tính bảng Android ?

Why do so few genuine Android tablet apps exist ?

EVBNews

Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Cửa hàng Google Play [Google Play].

On your Android phone or tablet, open the Google Play Store app [Google Play].

support.google

Bạn cũng có thể điều khiển YouTube trên Xbox 360 bằng điện thoại, máy tính bảng hoặc máy tính.

You can also control YouTube on XBox 360 with your phone, tablet or computer.

support.google

Tôi cần truy cập tất cả mọi thứ trong máy tính bảng tôi lấy được từ bà.

I need access to everything that was on the tablet I took from you.

OpenSubtitles2018.v3

Tất cả nội dung blog đều phải đọc được trên iPad, máy tính bảng hàng đầu.

All blog content needs to be consumable on an iPad, the leading tablet.

Literature

Bỏ hết di động, máy tính bảng, ipod vào đây.

Cell phones, tablets, iPods, in the bag.

OpenSubtitles2018.v3

Trong ứng dụng trên điện thoại di động hoặc máy tính bảng

Within apps on mobile phones or tablets

support.google

Trên máy tính để bàn, máy tính bảng hoặc điện thoại:

On a computer, tablet, or phone:

support.google

Lưu ý: Hồ sơ bị hạn chế chỉ có trên máy tính bảng chạy Android 4.3 trở lên.

Note: Restricted profiles are available only on tablets using Android 4.3 and up.

support.google

So sánh các máy tính bảng So sánh các máy tính bảng Google Nexus ^ “Nexus 9 Teardown”. iFixit.

Comparison of tablet computers Comparison of Google Nexus tablets Google’s Nexus 9 tablet has been discontinued – The Verge “Nexus 9 Teardown”. iFixit.

WikiMatrix

Vi xử lý này có mặt trên đại đa số điện thoại thông minh và máy tính bảng .

These processors power the vast majority of smartphones and tablets .

EVBNews

Máy tính bảng hoặc điện thoại Nexus mới của bạn sẽ hướng dẫn bạn các bước thiết lập.

Your new Nexus phone or tablet will walk you through the steps to set it up.

Rate this post

Viết một bình luận