Review Học viện An ninh Nhân dân

Ngành

Năm 2018

Năm 2019

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nhóm ngành Nghiệp vụ An ninh

24.7 (A01; Toán 9.0 điểm)

24.2 (C03; tổng điểm 3 môn >= 21.7)

24.7 (D01; tổng điểm 3 môn >= 24.45)

25.5 (A01)

25.8 (C03)

26.1 (D01)

– Phía Bắc:

+ 25 (A01)

+ 23,32 (C03)

+ 22,35 (D01)

– Phía Nam

+ 21,42 (A01)

+ 22,95 (C03)

+ 20,55 (D01)

– Phía Bắc:

+ 26,65 (A01)

+ 26,64 (C03)

+ 25,90 (D01)

– Phía Nam:

+ 26,24 (A01)

+ 25,68 (C03)

+ 26,05 (D01)

 

An toàn thông tin

 

 

– Phía Bắc:

+ 26,72 (A00)

+ 24,75 (A01)

– Phía Nam:

+ 24,64 (A00)

+ 21,28 (A01)

Không tuyển nữ

Gửi đào tạo tại Học viện Quân y

18.45

Không tuyển nữ

19,79

Không tuyển nữ

2/5 - (1 bình chọn)

Viết một bình luận