Giáo án Ngữ văn lớp 6 – Tiết dạy 75: Phó từ – Tài liệu text

Giáo án Ngữ văn lớp 6 – Tiết dạy 75: Phó từ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (89.03 KB, 3 trang )

<span class=’text_page_counter’>(1)</span>Ngày soạn : 7/1/2008 Ngaøy daïy : 9/1/2008. Tuaàn 19 Tieát 75. I. MUÏC TIEÂU: Giuùp HS: – Nắm được khái niệm phó từ. – Hiểu được và nhớ lại các loại phó từ và ý nghĩa chính tả của nó. – Biết đặt câu có chứa phó từ để thể hiện các ý khác nhau. II. CHUAÅN BÒ: – Giaùo vieân: Thieát keá baøi giaûng, baûng phuï. – Học sinh: Bài soạn + bảng phụ. III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG: 1.Ổn định tổ chức: (1’) 2. KTBC: (4’) – KT vở soạn của 2 HS. – Động từ và tính từ thường có khả năng kết hợp với những từ nào? Lấy 1 câu trong trong văn bản “Bài học đường đời đầu tiên ” làm VD. 3. Bài mới: GV giới thiệu bài. GV Cho HS phân biệt các cách nói sau: Đã đến,đang đến,sắp đến .Do đâu mà có sự khác nhau đó? (Do sự khác nhau về ý nghĩa của các từ: Đã,sẽ,đang ) .Vậy các từ đó thuộc từ loại gì và được dùng như thế nào? TG 10’. HOẠT ĐỘNG CỦA GV VAØ HS HOẠT ĐỘNG 1: GV SỬ DỤNG BẢNG PHỤ CUÛNG COÁ TIEÁT 1 GV. Treo baûng phuï ND VD BT1 SGK/12 HS. Đọc bài tập. H. Các từ in đậm trong VD trên, bổ sung ý nghĩa cho từ nào? HS. Phát hiện, GV vẽ sơ đồ. H. Những từ được bổ sung thuộc từ loại nào? H. Nếu gọi mô hình X + Y là một cụm từ, nhận xeùt vò trí cuûa X? HS. X là phó từ, Y: ĐT, TT) GV giảng: Những từ bổ sung ý nghĩa cho các ĐT, TT thường đứng trước hoặc sau ĐT, TT (hay còn gọi là phụ từ). Không có DT được các từ đó bổ sung. H. Thế nào là phó từ? HS. Tìm theâm VD minh hoïa.. 13’. HOẠT ĐỘNG2: HDHS PHÂN LOẠI PHÓ TỪ. HS. Đọc bài tập a, b, c SGK/13. GV. Ghi VD baûng phuï. H. Tìm các phó từ bổ sung ý nghĩa cho ĐT, TT? GV. HDHS phân loại phó từ. Lop6.net. NOÄI DUNG I. PHÓ TỪ LAØ GÌ? 1. Ví duï: SGK/12 (baûng phuï) a. Viên quan … đã đi nhiều nơi. … quan cũng ra những câu đố… … mà vẫn chưa thấy có người… naøo thaät loãi laïc. b. … bóng mỡ soi gương được và rất öa nhìn.  Những từ được bổ sung ý nghĩa thụôc từ loại ĐT, TT.. 2. Khái niệm: Phó từ là những từ chuyên đi kèm với ĐT, TT để bổ sung yù nghóa cho ÑT, TT. II. PHÂN LOẠI PHÓ TỪ. 1. Phó từ chỉ quan hệ thời gian: Đã, sẽ, sắp, đđ – Chị Cốc đã thấy Dế Mèn Choắt đang loay hoay trong cửa hàng. 2. Chỉ mức độ: rất, quá, lắm. – Bởi tôi ăn … chóng lớn lắm..

<span class=’text_page_counter’>(2)</span> 3. Chỉ sự tiếp diễn tương tự: vẫn, cũng, còn đều. – Sáng nào, Lan cũng dậy sớm.. HS. Lấy VD đặt câu với mỗi loại phó từ. GV. Theo doõi, nhaän xeùt, keát luaän.. GV mở rộng,diễn giảng, Bình thường từ “ra” “vào” là những ĐT nhưng khi đi kèm với ĐT khác thì nó là phó từ chỉ hưởng.. 4. Chỉ sự phủ định: Chaúng, chöa, khoâng. – Em chöa laøm baøi taäp. 5. Chỉ sự cần khiến: đừng. – Anh đừng trêu vào… anh phải sợ. 6. Chỉ kết quả và hướng: vào, ra. – Một buổi chiều, tôi ra đứng ở cửa hang… 7. Chỉ khả năng: vẫn, được. – Luùc toâi ñi baùch boä… moät maøu naâu bóng mỡ… soi gương được.. HOẠT ĐỘNG 2: HDHS LAØM BAØI TẬP.. III. LUYEÄN TAÄP.. H. Phó từ chỉ kết quả và hướng gồm những từ naøo? (ra, vaøo).. 12. Bài tập 1: Tìm phó từ và nêu ý nghóa. a. Đã: thời gian Cuõng: tieáp dieãn Khoâng: phuû ñònh Ñöông:tieáp dieãn Coøn: tieáp dieãn Sắp: thời gian. Đã: thời gian Đều: tiếp diễn. b. Đã: thời gian. Được: kết quả.. HS. Đọc yêu cầu bài tập 1. GV. Neâu caâu hoûi. HS. Lên lớp làm bài tập 1. HS. Dưới lớp làm vào bảng phụ. GV. Theo dõi, sửa chữa. Kết luận  cho ñieåm.. Baøi taäp 2: GV HDHS viết một đoạn văn,HS tự làm.. Bài tập 2: HDHS thuật lại đoạn Deá Meøn treâu chò Coác  caùi cheát cuûa Deá Choaét.. Bài tập 3: GV đọc HS nghe viết chính tả yêu cầu đúng từ ngữ địa phương. GV. Kieåm tra nhaän xeùt.. Bài tập 3: Nghe đọc. (Chú ý viết đúng các từ địa phöông). HS laøm caùc baøi taäp GV choát: Trong caùc caâu văn,các phó từ có giá trị gợi tả và tạo nên sắc thái biểu cảm đày ấn tượng,tránh được cách diễn đạt chung chung,hời hợt.Phó từ dùng để chỉ thời gian,chỉ mức độ ,chỉ sự tiếp diễn töông tự,chỉ sự phủ định,chỉ sự cầu khiến,chỉ kết quả,chỉ hướng,chỉ khả năng,mà người nói hoặc người viết muốn thể hiện. 4. CUÛNG COÁ: (3’) – Phó từ là gì? Nếu các loại phó từ? Lop6.net.

<span class=’text_page_counter’>(3)</span> – Tìm 2 – 3 VD về phó từ. 5. DAËN DOØ: (2’) – Học thuộc lòng 2 ghi nhớ SGK. Tìm thêm VD về phó từ. – Laøm baøi taäp 1 + 2 + 3. – Chuẩn bị bài mới: “TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN MIÊU TẢ”. – Đọc mục I và trả lời CH ở mục. + Đọc tham khảo phần ghi nhớ. + Chuaån bò baøi taäp. + Đọc các đoạn văn và trả lời câu hỏi phía dưới.. Lop6.net.

<span class=’text_page_counter’>(4)</span>

Rate this post

Viết một bình luận