Phép tịnh tiến im lặng thành Tiếng Anh, từ điển Tiếng Việt – Tiếng Anh

Cô có quyền giữ im lặng.

You have the right to remain silent.

OpenSubtitles2018.v3

Cảnh vật ở bên ngoài chiếc xe hoàn toàn tối đen và im lặng.

Outside the car it was total darkness and silence.

LDS

Im lặng giùm cái.

Are you, are you a doctor now?

OpenSubtitles2018.v3

Ít lâu sau Padar chuyển gia đình tới California.Một lúc im lặng tiếp theo

“Padar moved us to California shortly after.

Literature

Tôi đã im lặng.

No, I was quiet.

ted2019

Tôi sẽ giữ im lặng.

I’ll keep quiet.

OpenSubtitles2018.v3

Cũng tốt thôi, vì tôi cũng không muốn im lặng mãi đâu.

That is well, for I do not want silence in my life.

OpenSubtitles2018.v3

Vì không biết nên nói gì thì được, cho nên tôi đã im lặng.

Since I didn’t know what to say, I remained silent.

Tatoeba-2020.08

Anh có quyền im lặng cho tới khi anh gặp luật sư của mình.

You are free to remain silent until you have seen your lawyer.

OpenSubtitles2018.v3

Sự chống đối không thể khiến họ im lặng.

Persecution did not still their lips.

jw2019

Liên kết là sự im lặng.

The Drift is silence.

OpenSubtitles2018.v3

Tất cả đều im lặng ngay lập tức.

All was calm, instantly.

LDS

Đừng Sợ Sự Im Lặng

Don’t Be Afraid of Silence

LDS

Tôi nói im lặng đi.

I said quiet.

OpenSubtitles2018.v3

Nếu chúng ta hy vọng duy trì nó ở nơi này thì chúng ta phải im lặng.

If we hope to preserve it here we must remain silent.

OpenSubtitles2018.v3

Tất cả Im lặng.

Class, be quiet.

OpenSubtitles2018.v3

Một hồi im lặng trong lúc Laura suy nghĩ.

There was a little silence while Laura thought.

Literature

Im lặng tuyệt đối.

Absolute silence.

OpenSubtitles2018.v3

Làm ơn giữ im lặng.

Please, please, be quiet.

OpenSubtitles2018.v3

Người chồng im lặng trong chốc lát .

The husband pauses .

EVBNews

Sau ba trăm năm im lặng, trái đất, một lần nữa, lại chìa tay tới Thalassa.

After three hundred years of silence, Earth had reached out once more to touch Thalassa . . .

Literature

Im lặng?

Silent?

OpenSubtitles2018.v3

Ông có quyền giữ im lặng.

You have the right to remain silent.

OpenSubtitles2018.v3

Làm ơn im lặng.

Quiet, please.

OpenSubtitles2018.v3

Vậy nên… em có thể im lặng.

So… You can shut up.

Rate this post

Viết một bình luận